VIZE | VISION

Vize školy je založena na základních principech společnosti ERIZA,

E-ekologie, R-respekt, I-individualita, Z-zodpovědnost, A-angličtina.

Jsme příznivci pedagogiky Marie Montessori, otevřeného vyučování, integrované tematické výuky, programu čtením a psaním ke kritickému myšlení, konstruktivního vyučování, matematiky doc. Hejného. U dětí zásadně podporujeme vztah k celoživotnímu vzdělávání a zodpovědnost za vlastní vzdělávání.

Naší základní tezí je i skutečnost, že školné nesmí být překážkou pro umístění dítěte v naší škole. Nechceme založit školu jen pro majetkově silné rodiny, ale chceme vyjít vstříc všem rodičům, kteří podporují stejné principy vzdělávání, demokratickou a respektující výchovu a aktivně se zapojí do vzdělávání svých dětí. Školné je pro školní rok 2019/2020 je stanoveno na 4 000,-Kč měsíčně.

Obsah výuky plně respektuje cíle i náplň dané pro základní školy. Výuka probíhá ve všech povinných vzdělávacích oblastech rámcového vzdělávacího programu pro základní školy: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a svět práce formou:

Dvojjazyčného vzdělávání
Ve většině tříd je přítomen jeden česky a jeden anglicky mluvící tutor. Děti jsou provázeny oběma jazyky a tím se setkávají s cizím jazykem každodenně v běžných situacích.

Slovního hodnocení
Každé dítě /Erizan:-)/ má svoji mapu učebního pokroku a získává průběžně zpětnou vazbu formou pravidelných rozhovorů s tutorem, učitelem o tom, na čem pracoval, co se naučil, jak svoji práci hodnotí, v čem se zlepšil a na čem je třeba dále pracovat. Rodiče získají přehled o práci svých dětí z hodnotících portfolií a pracovních deníků, konzultacemi s tutory a z návštěv ve výuce.

Výuka je organizována formou individuálních plánů a kooperativního učení. Tutoři pracují s menšími skupinkami či s jednotlivými žáky, témata jsou formou propojených projektových celků, experimentů umožňujících vlastní zkoumání a podporujících konstruktivní výuku. Plány umožní naplňovat všeobecně vzdělávací cíle, ale i osobní cíle jednotlivých dětí.
Vzdělávací obory jsou na 1. stupni naplněny předměty: Komunikace, Poznání, Člověk a Projekt a na 2. stupni: Trivium, Poznání, Věda, Člověk a Projekt.

Individuálních plánů
Část učiva, průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí probíhá v projektových středách. Cílem je co nejvíce propojit učivo s praktickým poznáním formou zejména činnostního učení, které dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, úvahám a tvorbě vlastních ukázek.

Nedílnou součástí výuky je i výchova potřebná pro environmentálně odpovědné jednání týkající se zacházení s přírodou, přírodními zdroji, a také spotřebitelského chování.
Důraz je kladen i na význam estetické výchovy jak z hlediska individuálního: rozvoj psychických a fyzických funkcí, tvůrčí aktivity, obohacení poznávání reality, umocnění postojů jedince ke skutečnosti; tak i z hlediska společenského: vytvoření předpokladů kulturního a uměleckého života společnosti, estetizace života a práce.


The school vision is based on the fundamental principles of the company ERIZA,
E-ecology, R-respect, I-individuality, Z-responsibility (zodpovědnost), A-English (angličtina).
We are supporters of modern school systems such as Marie Montessori`s pedagogy, RVCP (reading and writing for critical thinking), Mathematics of the professor Hejný etc. We support the idea of lifelong learning and responsibility of each for his/her own education.
One of our basic thesis is also that tuition must not be an obstacle for placing a child into our school. We don’t want to found school just for wealthy families but we wish to be open for all who support the same principles of schooling, raise children in democratic and respectful way and who will actively join in education of their children.
Our curriculum will fully respect goals and contents for primary schools. It will cover topics in all compulsory fields of educational programme for primary schools: Language and Communication, Mathematics and its application, Informative and Communicative Technologies, Human and Society, Human and Nature, Human and Health, Art and Culture, Human and the World of Work, and will be held in form of:

Bilingual education
There will be a Czech and an English speaking tutor, a „guide“, in most of the classes, children will be studying and working in both languages and so that they will be meeting a foreign language in every-day situations.

Verbal evaluation
Every child will have his/her own map of progress and will get feedback throughout the year in form of regular talks with a tutor about what he/she has been working on, what he/she has learned, how he/she evaluates his/her work, what he/she has improved at and what he/she should keep working on. Parents will get information about their children’s work through portfolios, study diaries, consultations with tutors and visits of lessons.

Individual plans
Lessons will be organised in form of individual plans and cooperative education. Tutors will work with smaller groups or individual students, topics will be in larger project units, experiments allowing a child to research on his/her own and supporting constructive schooling. Plans will allow to fulfil educational goals in general and so will personal goals of individuals.

Indivisible part of lessons will also be education needy for environmentally responsible behaviour regarding treating nature, natural sources and also consumer behaviour.
Accent will also be put on importance of aesthetic education from the individual view: development of psychical and physical functions, creative mind, enhancing of exploring reality, building and widening own attitudes; and also from the social kind of view: creating assumptions for cultural and artistic life of society, aestheticism of life and work.