O NÁS | ABOUT US

Soukromá základní škola Eriza, s.r.o., vzniká jako společný projekt společnosti Eriza, s.r.o., a Spolku rodičů a přátel ERIZA.
ERIZA je zkratka z písmen E-ekologie, R-respekt, I-individualita, Z-zodpovědnost, A-angličtina, což jsou klíčová slova, která definují naši filozofii. Škola stejně jako ostatní školy v rejstříku škol má povinnost plnit závazný rámcový vzdělávací program. Záměrem je však vhodnými metodami a organizací výuky s využitím forem problémových úkolů co nejaktivněji přiblížit učivo dětem. Cílem všech tutorů je neudusit přirozené přání dítěte poznávat nové věci, aktivně spolupracovat s rodinou dítěte a pěstovat zodpovědnost spoluúčastí dětí na rozhodování. Propojování předmětů k pochopení souvislostí, připravené prostředí a schopnost tutora pozitivně děti motivovat a podporovat jejich kvality a originalitu jsou základními prvky naší výuky.
Jedinečnost každého z nás je tvořena DNA uchovanou ve dvoušroubovici, proto i v našem znaku máme dvoušroubovici jako symbol pro jedinečné sestavení vzdělávacího programu.
DNA buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. V naší vizi jsou jednotlivá vlákna vzdělávacími oblastmi a dítě může stoupat každou oblastí jiným tempem podle svých jedinečných schopností.

PŘEDNOSTI SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ERIZA, S.R.O.

Nízký počet žáků ve třídě (max. 12) – dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům, schopnostem a individualitě žáka, efektivnější začlenění žáků nadaných i s potřebou podpůrných opatření
Kvalitní tým tutorů – klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu, důležitá je osobní aktivita a schopnost vytvořit atmosféru respektu.
Škola s nadstandardní výukou anglického jazyka – český jazyk je jazykem dominantním, s anglickým jazykem se děti seznamují postupně a přirozeně se zvětšuje jeho podíl ve výuce Matematiky, Umění a Vědě.
Zájem žáka stojí v centru pozornosti – zájem a přirozená zvídavost jsou základem učebního procesu, podněcujeme u dětí touhu poznávat, odstranění případných komplexů, uzavření se do sebe či pocitu strachu.
Projektová výuka v blocích a pochopení do hloubky – každou středu využíváme projektové učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí, učíme v souvislostech, důležité je celistvé pochopení.
Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti za své vzdělání – vedou si pracovní i hodnotící portfolio, v oblasti, o kterou se zajímají, připravují i část výuky pro ostatní žáky – tím se sami do hloubky učí a zlepšují své prezentační dovednosti.
Žáci se podílejí na utváření školních pravidel – žáci jsou vedeni k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, formou komunitních a řešících kruhů mají možnost se vyjadřovat k chodu školy, diskutovat a hlasovat o pravidlech, podle nichž se život ve škole řídí.
Podpora cesty ke zdravému životnímu postoji a životnímu stylu – vedeme k odpovědnosti za své zdraví, za přirozenou součást výuky považujeme environmentální výchovu.
Množství mimoškolních aktivit a klubů – nabízíme pestrý výběr se zaměřením na sport, umění a dovednosti v oblasti IT, ručních prací aj.
Systém hodnocení – žáci jsou hodnoceni slovně, nikoli číselnou známkou.
Malá škola s dobrou atmosférou – děti se navzájem znají a vrstevnicky spoupracují.
Škola začíná v 8:30hod – děti nemusí vstávat za tmy, možnost ranní družiny od 7.00 – 17:00hod .
Partnerství rodina – škola – přímá komunikace (uzavřené FB skupiny, email, mobilní telefon), dostupnost tutorů, individuální konzultace, tripartitní schůzky

Napsali o nás:
digitální vydání 5plus2, č. 14, ročník IX., ze dne 3. 4. 2020
čl. Nová škola – Mělnická radnice, č. 3, duben/2018, ročník XXVII.
čl. Nadání a talent – Mělnická radnice, č. 4, duben/2018, ročník XXVII.
Forbes, 21. 4. 2020


Private primary school Eriza, s.r.o, has been being created as a common project of the company Eriza, s.r.o, and the Institution Spolek rodičů a přátel ERIZA.
ERIZA is a short cut made from the letters E-ecology, R-respect, I-individuality, Z-responsibility („zodpovědnost“ in Czech), A-English („angličtina“) which are the key words defining our philosophy. School has, such as the others on the list of schools, to follow obligatory school programme. However, our aim is to bring the curriculum nearer to children using suitable methods and by integrating different problematic tasks into lessons. Goal of tutors is to not suffocate the natural children’s wish to discover new things, to collaborate actively with children’s families and to support responsibility by participation of children in making decisions. Interconnection of subjects to understand contexts, prepared environment and tutors` ability to motivate children and support their activities and originality are fundamental elements of our curriculum.
Uniqueness of each human is based on the DNA which is in the shape of a double helix, that’s why we have a double helix as the symbol of the unique educational plan.
DNA gives the programme to cells and determines evolution and qualities of a whole organism with that. In our vision individual fibres are educational fields and a child can climb up each field in different pace according to his/her unique abilities.