FAQ

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké používáte způsoby hodnocení?
Pro hodnocení žáků využíváme slovního kriteriálního hodnocení. Klademe důraz na motivaci, ocenění a pozitivní přístup. Hodnocení je zpravidla měsíční, a to formou testů, průzkumů, samostatných prací, výtvorů, mluveného projevu aj. a informuje erizany i rodiče o osobních pokrocích. Slovním hodnocením chceme vést žáky k vnitřní motivaci k učení, chceme pomáhat budovat reálný pohled na sebe i druhé, vytvářet sebehodnocení a vést žáky k vzájemné spolupráci.

Jaká je výše školného? Co všechno obsahuje?
Školné je 4 000,- měsíčně splatné v pololetních splátkách. Obsahuje úpravu formy výuky pro max. 12 dětí v buňkách (třídách) a zařazení angličtiny do většiny předmětů – např. matematiky, vědy, výtvarné výchovy aj. podle schopností erizanů.
Další platby jsou běžné jako v ostatních školách – do třídního fondu, na bruslení dětí apod.

Jak vybíráte učitele?
Učitel (tutor) je nejdůležitější osoba ve škole. Vybíráme integrované osobnosti, které mají rádi své povolání, věří žákům, respektují je a dokáží rozvíjet jejich nadání a talent. Pedagogický sbor tvoříme z učitelů, kteří dokáží vzájemně spolupracovat a neustále na sobě pracují.

Jaká je perspektiva pro žáky vaší školy v dalším studiu?
Erizané se učí kriticky myslet, ptát se, hledat, tvořit a uplatňovat svůj systém hodnot. Každý rok strávený ve škole, kde učitelé pomáhají žákům určit jejich silné stránky, podporovat jejich nadání a budovat vnitřní motivaci k celoživotnímu učení, je důležitý. Po absolvování školy mohou pokračovat ve studiu na všech typech škol.

Jaký je rozvrh hodin?
Vzdělávací oblasti jsou naplněny předměty:
– na 1. stupni je to Komunikace, Projekt, Poznání a Člověk
– na 2. stupni Trivium, Poznání, Věda, Projekt a Člověk
Předměty propojují související učivo a vyučují se v blocích, které umožňují dostatečný prostor pro upevnění učiva. Očekávané výstupy jsou stanoveny – jako na všech ostatních základních školách – v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.