září 2022

Školní rok jsme zahájili již poslední den v srpnu, kdy jsme vyrazili na tradiční adaptační kurz, tentokrát do Mukařova. Během naší třídenní expedice jsme hráli poznávací a sportovní hry, seznamovali jsme se s našimi novými erizany a tutory, tvořili pravidla, psali vstupní testy. V předmětu Člověk jsme rozvíjeli hudební poznání, sportovali jsme na venkovním hřišti, podpořili jsme gymnastické dovednosti v tělocvičně. Na druhém stupni jsme se věnovali upcyklaci a ze starých triček jsme vyrobili tašky a kabelky, z tetrapakových obalů peněženky a stojánky na tužky. V rámci Projektu jsme se na prvním stupni zajímali o živou přírodu. Navštívili jsme arboretum školního statku na Mělníku, kde jsme objevili dendrologické poklady. Stali jsme se badateli a zkoumali jsme biotopy v okolí školy, zabývali jsme se hlavními znaky jednotlivých skupin živočichů, vše bilingvně. Na druhém stupni jsme se věnovali tématu Život s handicapem. Navštívili jsme interaktivní výstavu Lidé od vedle. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je vydat se do neznámého prostředí pro lidi s hendikepem. Dozvěděli jsme se i jaké pomůcky hendikepovaní využívají v každodenních činnostech. Sestavovali jsme desatero pravidel komunikace, věnovali jsme se alternativní komunikaci. Ve Vědě jsme činnostním učením zjišťovali, jakou práci vykonáme, když vyjdeme s batohem do třetího patra. Dělali jsme laboratorní pokusy s CO₂, zkoumali metabolismus tuků. V angličtině jsme pokračovali v intenzivní komunikaci s rodilým mluvčím, na prvním stupni plnili výstupy úrovně A2, na druhém stupni úroveň B2. Učili jsme se porozumět hlavním myšlenkám odborných textů, spontánně vést rozhovor. Rozvíjeli jsme IT dovednosti a opakovali si pravidla pro bezpečné chování v online prostředí. V češtině jsme se zaměřili na pravopisně správnou písemnou komunikaci, rozvíjeli jsme gramotnost metodami kritického myšlení RWCT. V historii jsme pracovali s časovou osou, zkoumali jsme příčiny a dopady válek. Při venkovní výuce jsme hledali prvky architektury. Pracovali jsme v týmech metodou Kmeny a kořeny na upevnění výstupů. Hlasovali jsme o pravidlech používání mobilních telefonů. Zapojili jsme se do projektu Pěšky městem do školy a Ukliďme Česko, ukliďme svět!

Autor příspěvku: eriza