říjen 2021

Na prvním stupni jsme se v předmětu Projekt učili o lidském těle. Pracovali jsme s pomůckami, venkovním učením jsme poznávali soustavy lidského těla, psali jsme myšlenkové mapy, pracovali s encyklopediemi, při výtvarných a praktických činnostech jsme tvořili modely soustav, vše se učili i v angličtině. Navštívili jsme interaktivní výstavu v Pardubicích „Poznávej své tělo.“ Pro pravidelný kurz první pomoci jsme letos uvítali zdravotníky z Českého červeného kříže. Kurzem jsme si opět připomněli, co je životu nebezpečné, jak se poskytuje první pomoc. Erizané se seznámili i s historií vzniku, činností a významem Mezinárodního červeného kříže. V předmětu Člověk jsme zahájili kurzy bruslení, rozvíjeli hudební poznání hrou na xylofony a hrací roury. Radost sdílíme s našimi prvňáky, kteří se s chutí učí číst a vzájemně naslouchat. Čtenářskou gramotnost pravidelně ve dvouhodinovém bloku rozvíjíme i v ostatních ročnících, čteme knihy ze seznamu povinné četby, pracujeme metodami kritického myšlení. Ve školní družině pokračovala pondělní družina venku a učili jsme se fotit mikroskopem. Na druhém stupni jsme v historii dramatizovali Epos o Gilgamešovi a zkoumali starověkou Indii. Z novodobých dějin jsme se věnovali 2. světové válce, seznámili jsme se s druhy koncentračních táborů, s válečnými písněmi a některými jmény nacistů, kteří nebyli potrestáni. V matematice jsme pracovali s novými didaktickými pomůckami geometrických těles. V předmětu Projekt jsme dokončili téma „Moderní dějiny ve faktech, souvislostech, v životech, v literatuře“ literárním seminářem se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, dramatizací Farmy zvířat, zážitkovými programy a workshopy Post Bellum. S rodiči erizanů z deváté buňky jsme se sešli nad plánem přípravy na přijímací zkoušky a nad návrhy pro volbu střední školy. V artu jsme pokračovali v našem celoročním projektu Emoce, tvořili jsme emoční autoportrét. Otevřeli jsme školní kluby – robotika, jóga, angličtina, flétna, divadelní klub a ateliér. Naplánovali jsme na listopad první dny otevřených dveří a už se těšíme na nová setkání.

Autor příspěvku: eriza