leden 2021

V lednu jsme opět učili distančně i prezenčně. Prvňáci prezentovali přečtené knihy, o knize vyprávěli, hodnotili ji, nechybělo ani hlasité veřejné předčítání a pro podporu čtenářské gramotnosti si vytvořili i první „knihovničku.“ Všichni erizané na prvním stupni si v lednu napsali pololetní testy a byli přezkoušeni z konverzace v angličtině. Erizané z první a druhé buňky se mohli učit ve škole, v ostatních ročnících jsme ověření výstupů za první pololetí zvládli v rámci individuálních konzultacích ve škole. V lednu jsme se v předmětu Projekt věnovali naší historii. Pracovali jsme s časovou osou a poznávali naše dějiny v souvislostech. Při prezenční výuce jsme se zabývali obdobím pravěku. Pátrali jsme po pravěkých zvířatech a uvažovali o klimatických změnách, které ovlivňovaly střídání živočišných a rostlinných druhů. V hořínském lesoparku jsme si vyzkoušeli život v době kamenné. Erizané stavěli přístřešek, past na větší zvířata, pátrali po vhodných přírodních materiálech k výrobě nástrojů a tvorbě košíků. Vyzkoušeli jsme si práci archeologů a porovnávali život Keltů s moderní civilizací. Během online výuky jsme se ponořili do dějin české země prostřednictvím Starých pověstí českých. Četli jsme, poslouchali a rozebírali 127 let staré dílo Aloise Jiráska. Při práci s texty a sledováním dokumentů jsme se seznámili a upevnili své poznatky o naší historii od pravěku až po Karla IV. Na druhém stupni jsme museli učit distančně. V historii jsme odkryli tajemství třicetileté války a podrobnosti Bitvy u Lipan. Už víme, co způsobil Spartakus, co je tóga, a že to byli Římané, kdo nosili ponožky do sandálů. V Projektu na téma „Věda kolem nás“ erizané vytvářeli prezentace na vlastní vybrané vědecké téma. Ve Vědě jsme pracovali s online atlasem světa, objevovali makroregiony, poznávali mezinárodní organizace a hledali důvody, proč chránit půdu. Nově jsme se zapojili do vznikajícího projektu Globe na výzkum mikroplastů. V předmětu Trivium jsme začali pracovat s anglickou literaturou, erizané četli v češtině a v angličtině s rodilým mluvčím díla od Oscara Wilde. Měli jsme radost, že nám přišly odpovědi na dopisy od některých babiček a dědečků z domova pro seniory, které jim naši erizané napsali při prosincovém projektu „Udělej radost seniorovi“, aby je podpořili v současné náročné situaci a těšíme se na další spolupráci. Ve výuce Umění jsme se zabývali tvorbou optických klamů. Distanční výuka na druhém stupni probíhala dle platných rozvrhů, podle individuálních zadání v Teams a prostřednictvím aplikace Webex. Využívali jsme i možnost osobních konzultací ve škole pro kontrolu výstupů z online výuky. Jsme vděčni všem erizanům a rodičům za spolupráci při vzdělávání. Máme radost, že i při distanční výuce se nám daří plnit potřebné učivo dle vzdělávacího plánu. Těšíme se na běžný školní režim a již máme mnoho plánů, které ihned rozjedeme, jak nám to situace dovolí!

Autor příspěvku: eriza