květen 2020

V květnu jsme zdárně pokračovali v online výuce na prvním i druhém stupni. Výuku jsme rozšířili o další výukové nástroje a aplikace jako je Quizlet pro tvorbu výukových her, Duolingo aplikaci k výuce angličtiny, Orgpad pro tvorbu myšlenkových map, Padlet pro tvorbu nástěnek, Storyboard k tvorbě výukových komiksů i Quizizz k online testování. Menší výukové skupinky na prvním stupni nám umožnily učivo nejen opakovat, ale i pokračovat v učivu novém, rozvíjet matematickou gramotnost i konverzaci v angličtině s našimi rodilými mluvčími. Mnozí erizané se zapojili i tvořivě a v rámci příprav na výstavu Pravěk doma vyrobili ozdoby, nástroje, zbraně i modely vesnic. Pokračovala i online družina, kde měli naši nejmladší erizané možnost sdílet své zážitky z pátrací hry na Štampachu, z vytvořené pampeliškové učebny nebo se poradit, jak založit svůj experiment Plevel. V květnu jsme se začali připravovat i na dobrovolný návrat dětí z 1. stupně do školy. Nastavili jsme podmínky pro výuku ve škole podle metodiky MŠMT a 25. 5. jsme přivítali do buněk 24 dětí z prvního stupně. Na základě stanovených pokynů nám vznikly dvě různorodé skupiny dětí od 1. do 5. ročníku. Přes veškerá opatření, která musí děti denně podstupovat, jsme rádi, že je ve škole máme, a zároveň jsme rádi, že nám polovina dětí zachovala přízeň i na online hodinách. Při dopoledním i odpoledním výukovém bloku ve škole jsme využívali již tradičně program Učíme se venku. V rámci stanovených pravidel jsme naplánovali na červen i akci s našimi předškoláky a těšíme se na naše první živé setkání. I na druhém stupni se online výuka stala nedílnou součástí našich životů. Erizané se učili zpracovávat myšlenkové mapy, vytvářet si navzájem kvízy. V angličtině proběhlo také společné online vaření a pečení s receptem v angličtině. 6. buňka již začala plnit „offline challenge,“ která si klade za cíl (mimo jiné) trávit i více času v přírodě. Ve výuce historie jsme zahájili projekt „Architektonické dědictví“, kdy lovíme fotky pro přípravu pomůcky do výuky a tvorbu portfolií. Ve Vědě jsme zkoumali, kdo řídí naše tělo a rozdělení chemických prvků. Od 11. května jsme mohli otevřít školu pro 9. ročník. Naši erizané z 9. buňky měli možnost přijít do školy na tři dny v týdnu, kde se intenzivně připravovali na přijímací řízení z matematiky, češtiny a někteří i na přijímačky v angličtině. Ve škole kromě výuky matematiky a češtiny měli všichni možnost i konverzace s naší rodilou mluvčí. Od května jsme začali postupně uzavírat hodnocení za druhé pololetí a erizané dokončují své projekty a práce k odevzdání. Úsilí jsme věnovali i přípravě k návratu do škol erizanů z druhého stupně. Již jsme naplánovali exkurze, výlety i výuku ve škole. Pokud to situace dovolí, plánujeme i „tradiční“ červnový výlet do Medového údolí. Těšíme se na období offline!

Autor příspěvku: eriza